แพทยสภา :: The Medical Council of Thailand (2023)

ติดต่อแพทยสภา

ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
02-590-1883, 02-590-1880 , 086-081-1208
edu@tmc.or.th

ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
02-589-7700, 02-589-8800, 02-590-1881 , 081-849-9560
Ethics@tmc.or.th

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02-590-1888 , 065-049-0990
am@tmc.or.th

ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
02-590-1887 , 099-498-4509
tmc@tmc.or.th

ฝ่ายทะเบียน
02-590-1884 , 092-493-6242 , 065-449-6795
rg@tmc.or.th

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
02-590-1886 , 089-530-1112
pr@tmc.or.th

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 27/11/2023

Views: 5265

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.